Person

ingrid.gustinark.luse | 2014-06-17
Ingrid Gustin

Forskare

  • Historisk arkeologi
  • Institutionen för arkeologi och antikens historia

Kontaktinformation

E-post ingrid.gustinark.luse

Telefon 076–847 78 42

Mobil 076–847 78 42

Rum LUX:A120

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund

Postadress
Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30

Avslutade grundutbildningen vid LU år 1988, med medeltidsarkeologi som huvudämne. Mellan 1991-1996 hade jag förmånen att få delta i utgrävningarna av Svarta jorden i Birka. År 2004 disputerade jag på avhandlingen ”Mellan gåva och marknad. Handel, tillit och materiell kultur under vikingatid”. Den tog sin utgångspunkt i just Birka och i frågor som väcktes vid arbetet med fynden från utgrävningen. Förutom handel, varuutbyte, vikingatida handels- och hantverksplatser samt interregionala kontakter i Östersjöområdet har jag intresserat mig för frågor som rör genus och sedan några år tillbaka även frågor om kulturell identitet och hybriditet. Det postdokprojekt som jag bedrev vid Stockholms universitet 2007-2009 handlade om de personer i Birka som begravts med föremål från finska fastlandet och den kulturella hybriditet som uttrycks i gravarna. År 2012 tillträdde jag en RJ-finansierad forskartjänst.
Under åren har jag även arbetat för Malmö museer, UV-Mitt, ÖLM och Sydsvensk arkeologi AB.

Forskning

Min profil i Lunds universitets forskningsportal

Syftet med mitt nuvarande projekt är att diskutera de föremål med proveniens eller starka influenser från det finska fastlandet som påträffats i Mälarområdet för att därmed kunna problematisera bilden av ett monokulturellt, och "oblandat" samhälle under vikingatid, den period på vilken föreställningar om en urnation och ursvensk identitet brukar projiceras. Mot bilden av ett "oblandat" samhälle talar det arkeologiska materialet. Spridningen av likartade föremål och gravtyper i Mälarområdet och på det finska fastlandet visar att det under lång tid funnits en utvecklad interaktion mellan befolkningsgrupper i de båda områdena.

Under de senaste decennierna har det företagits ett mycket stort antal utgrävningar i Mellansverige och det arkeologiska materialet har ökat väsentligt. Ett av syftena med projektet är att tillvarata den information som nu finns för handen. Ytterligare ett syfte är att analysera på vilka platser i Mälarområdet som dräktdetaljer med proveniens eller starka influenser från finska fastlandet påträffats, i vilken typ av gravar de förekommer samt vilken proveniens övriga gravfunna dräktdetaljer och föremål har. Sådana analyser kan ge ett gott underlag för diskussioner om vilka typer av kontakter som förekom, om de gravlagdas kulturella identitet och grupptillhörigheter, om det kan ha funnits en immigration från det finska fastlandet till delar av Mälardalen under vikingatid och vilken typ av immigration det i så fall kan ha rört sig om.

Böcker (3 st)

Redaktörskap (4 st)

Artiklar (8 st)

Bokkapitel (16 st)

Förord (1 st)

Encyklopediartiklar (1 st)

Konferensbidrag (2 st)

Rapporter (1 st)

Recensioner (2 st)

Ingrid Gustin

Forskare

  • Historisk arkeologi
  • Institutionen för arkeologi och antikens historia

Kontaktinformation

E-post ingrid.gustinark.luse

Telefon 076–847 78 42

Mobil 076–847 78 42

Rum LUX:A120

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund

Postadress
Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30

Sidansvarig: Susanne.Gustafssonark.luse | 2020-06-03