Antikens kultur och samhällsliv

Hur växte demokratin fram i antikens Athen? Vad gjorde Rom till ett världsvälde? Vad vet vi egentligen om Alexander den Store, Caesar, Sapfo eller Sokrates? Antikens kultur och samhällsliv (AKS) är ett periodstudium inriktat mot de äldre Medelhavskulturerna. Tonvikten ligger på den grekiska och romerska kulturen, liksom vid förbindelser mellan dessa och andra kulturer i t.ex. Egypten, Västasien och Europa norr om Alperna. Ämnet är mångvetenskapligt till sin karaktär och erbjuder olika ämnesmässiga och teoretiska ingångar. Grundläggande är att det omfattar både material- och textstudier, men perspektiven kan vara arkeologiska, historiska, konst- eller religionsvetenskapliga. Det bevarade källmaterialet från antiken inkluderar allt från vardagsföremål och byggnader till inskrifter och litterära texter, och belyser olika aspekter av det mänskliga, såsom religiösa föreställningar, politik, ekonomi, filosofi och konstnärligt skapande. Antikens kultur och samhällsliv har funnits vid Lunds universitet sedan 1909. Ämnet tillhör en internationell disciplin med lång forskningshistoria och inbegriper både klassisk arkeologi och antik historia, två vetenskapsgrenar som i andra länder utgör separata universitetsämnen. Det svenska universitetsämnet antikens kultur och samhällsliv har alltså en unik bredd. Förutom att utbilda i antikvetenskap kompletterar och fördjupar vi andra human- och samhällsvetenskapliga ämnen. 

Kurser

Grundkursen i AKS erbjuder en grundläggande kronologisk översikt, från bronsålder till senantik tid, med vissa fördjupningar av bred allmänhumanistisk relevans (t.ex. i grekisk mytologi). Som student får du bekanta dig med arkeologiska lämningar från olika platser runt Medelhavet, och kommer förflutet liv nära genom att läsa grekiska och latinska texter i översättning. Du lär dig förstå historiska skeenden och hur de samverkat till olika samhällsformer.Fortsättningskursen innebär en högre grad av fördjupning, vilket ger dig en större förståelse för hur våra källor används för att generera kunskap om det förflutna, samtidigt som du tränas i att kritiskt värdera, tolka och analysera dessa källor. Båda kurserna kan med fördel kombineras med andra ämnesstudier och ingå i en humanistisk, samhällsvetenskaplig eller annan examen. Väljer du att gå vidare till kandidatkursen i AKS får du tillägna dig praktiska arkeologiska färdigheter samt fördjupade kunskaper i teori och metod, något som du omedelbart kan tillämpa i arbetet med att skriva ett större självständigt examensarbete. En kandidatexamen i antikens kultur och samhällsliv kan även inkludera kurser i till exempel arkeologi, historia eller konstvetenskap, men möjligheten att fritt kombinera olika ämnen ger dig stor frihet att forma din utbildning. (Här kan du läsa mer om hur du sätter ihop din examen.) 

Mastersprogrammet i arkeologi och antikens historia – teori och praktik

För den som vill vidareutbilda sig efter sin kandidatexamen erbjuder institutionen ett internationellt, 2-årigt mastersprogram, utformat för att möta dagens krav inom såväl forskning, som fältarkeologi och kulturmiljövård. Programmet blandar teoretiska och praktiska moment, och har ett unikt fokus på digitala metoder för dokumentation och visualisering (t.ex. 3D GIS och Virtual Reality).  

Efter studierna

Utbildningen syftar framför allt till att ge humanistisk allmänkompetens, ämnesspecifika kunskaper och grundläggande forskningsfärdigheter, men erbjuder även möjlighet till inriktningar där vår speciella ämneskompetens har en direkt tillämpning. Idag gäller detta främst hanterande av internationellt kulturarv, fysiskt såväl som virtuellt. Ämnets egen arbetsmarknad återfinns huvudsakligen inom akademin men studier i AKS låter sig även kombineras med andra ämnen, vilket gör det möjligt för studenter att skräddarsy sin utbildning för en unik profil. Tidigare studenter i AKS återfinns således inom kultur- och kulturarvssektorn, administration och statsförvaltning, skola och näringsliv.    Ämnet har täta kontakter med de svenska instituten i Rom, Athen och Istanbul, något som ger våra studenter en möjlighet till studier och vistelser utomlands. Läs mer om de svenska forskningsinstituten 

FokusRom: Ett samverkansprojekt vid Lunds och Göteborgs universitet De humanistiska fakulteterna vid Lunds och Göteborgs universitet stöder sedan 2008 ett tvärvetenskapligt samverkansprojekt som berör ämnena Antikens kultur och samhällsliv och Latin. FokusRom syftar till att skapa en större akademisk miljö och en plattform för att stärka studiet av romersk historia och kultur. Studenter och forskarstuderande som intresserar sig särskilt för det antika Rom – romerska livsformer, romersk historia, romersk kultur, Rom i det västerländska kulturarvet – är välkomna till de specialkurser, seminarier och temadagar som projektet erbjuder. Läs mer här om kurser vid de svenska instituten i Athen och Rom

 

Antiken
Skulptur från Glyptoteket
Sidansvarig: Susanne.Karlssonark.luse | 2024-04-22