Utlysning av stipendier från Anders Althins stiftelse 2024

Publicerad den 29 februari 2024
Anders Althins logga

Sedan 1987 har Anders Althins Stiftelse delat ut stipendier till minne av docent Carl-Axel Althins arkeologiska forskning som skedde mellan åren 1939-1954. Stipendierna tilldelas främst forskare inom ämnena arkeologi, historisk arkeologi, osteologi och marinarkeologi som gör framstående insatser till främjandet av den arkeologiska forskningen i de tidigare danska landskapen Skåne, Blekinge och Halland. 

Stiftelsen ledigförklarar nu för 2024 ett eller flera personliga stipendier till enskilda forskare. Ansökningar från föreningar, institutioner, företag eller motsvarande kommer inte att beaktas. Det belopp som totalt står till förfogande vid detta tillfälle uppgår till 100 000 kr. Medel kan sökas för forskningsuppgifter, förstudier till forskningsprojekt och analyser. I första hand kommer ansökningar som berör Skåne, Halland och Blekinge att beaktas. Pengar delas inte ut för trycknings- eller 
översättningskostnader. 


Stipendiater förväntas insända en kort rapport till Stiftelsen över medlens användande senast två år efter mottaget stipendium. Har tilldelat stipendium inte utnyttjats inom två år, och har ej annat överenskommits, förfaller beslutet och stipendiebeloppet skall återbetalas till Anders Althins Stiftelse. Stipendier har tidigare utdelats för forskning kring t.ex. vikingatida handel i Östersjöområdet, stenåldersboplatser i Halland, neolitiska offerplatser och vikingatida borgar i Skåne, marinarkeologiska undersökningar i Halland, tidigmedeltida urbanisering och analyser av uroxar och visenter i Skåne. Stipendierna kommer att delas ut fredagen den 25 oktober 2024 kl. 16.00 i Kyrksalen på Lunds Universitets Historiska Museum. 


Ansökan till Anders Althins Stiftelse skall innehålla uppgifter om: 
1. den/de sökande (namn, adress, tel./e-postadress) 
2. det sökta beloppets storlek 
3. ändamålet med det sökta beloppet 


Till ansökan skall bifogas följande bilagor: 
1. Denna skall omfatta en redogörelse (högst 3 A4-sidor) för projektets syfte och bakgrund, problemställningar och metoder samt förväntade resultat. Här skall även finnas en genomförandeplan, en ekonomisk kalkyl samt i förekommande fall uppgifter om medel söks från andra håll. Om provtagning av material är aktuell skall tillstånd för sådan provtagning ha erhållits från den institution som förvaltar materialet. Detta anges i förekommande fall i ansökan. 

2. Curriculum vitae för den/de sökande. CV:n bör i första hand innehålla uppgifter som har relevans för det aktuella projektet. 


Ansökan ska inlämnas via mail till Stiftelsen och skall vara oss tillhanda senast den 25 mars 2024 
Ansökan skickas till: info@althinsstiftelse.se 


Ytterligare upplysningar lämnas av: 
Docent Lars Ersgård, tel. 076 106 02 05 
Professor Kristina Jennbert, tel. 070 742 40 15