Person

mikael.larssonark.luse | 2014-06-17
Mikael Larsson

Forskare

  • Arkeologi
  • Institutionen för arkeologi och antikens historia

Kontaktinformation

E-post mikael.larssonark.luse

Telefon 046–222 36 20

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund

Postadress
Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30

Min forskning har främst berört förhistorisk växtanvändning i Skandinavien där odling och hantering av vegetabiliska råvaror legat i fokus. Forskningen har genom makrofossila växtlämningar på boplatser uppmärksammat distribution och handel med vegetabiliska livsmedel dels inom bosättningar, och dels på samhällsnivå. Forskningsmetoden är i huvudsak analys av makrofossilaväxtlämningar för tolkning av arkeologiska kontexter.

Jag disputerade i arkeologi vid Lunds universitet under 2015. I min avhandling "Agrarian plant economy at Uppåkra and surrounding area”, arbetade jag med fossilt växtmaterial från järnåldersbosättningen Uppåkra och mindre boplatser i omlandet för att studera en centralplats relation till det omgivande agarsamhället gällande produktion och konsumtion av vegetabiliska resurser. Dessförinnan studerade jag vid City College of San Francisco och Simon Fraser University, Vancouver. Inom arkeologisk uppdragsverksamhet har jag varit verksam sedan 2004.

Forskning

Min profil i Lunds universitets forskningsportal

Den övergripande målsättningen med mitt doktorandprojekt är att studera det förhistoriska Uppåkra ur ett agrarekonomiskt och landskapsekologiskt perspektiv.

Min målsättning är att komplettera forskningen kring Uppåkra med nya perspektiv som tar sin utgångspunkt i platsens agrara bas. Jag kommer också att studera centralplatsens ekologiska betydelse i ett omland. Specifika frågeställningar som kommer att belysas är ifall Uppåkra hade en egen agrar produktion, och hur har denna i sådana fall varit organiserad? Uppvisar agrara produkter och andra livsmedel en avvikande sammansättning i jämförelse med mer ordinära bosättningar från samma tid och kan detta i sådana fall förklaras med handel?

Avgörande för möjligheten att besvara dessa frågor är att identifiera den rumsliga och kronologiska fördelningen av spannmål och annat växtmaterial inom Uppåkralokalen, att funktionsbestämma anläggningar och bebyggelsetyper, och framför allt att identifiera eventuella spannmålsmagasin och förråd.

Jag kommer under projektets gång att samla in jordprover då fältarbete pågår för att därefter analysera materialet. Då man i Uppåkra påträffat rester efter husanläggningar som brunnit ner ger detta mycket goda förutsättningar för att systematiskt undersöka och provta golvlager och andra kulturlager. Projektet kommer även att ineffatta sammanställningar av samtida makrofossilmaterial från andra lokaler i regionen.

Böcker (1 st)

Artiklar (10 st)

Undervisning

Mikael Larsson

Forskare

  • Arkeologi
  • Institutionen för arkeologi och antikens historia

Kontaktinformation

E-post mikael.larssonark.luse

Telefon 046–222 36 20

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund

Postadress
Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30

Sidansvarig: Susanne.Gustafssonark.luse | 2020-06-03