Person

mats.roslundark.luse | 2021-09-16
Mats Roslund

Professor

  • Historisk arkeologi
  • Institutionen för arkeologi och antikens historia

Kontaktinformation

E-post mats.roslundark.luse

Telefon 046–222 79 43

Rum LUX:A224

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund

Postadress
Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30

Jag är född 1957 i Karlskrona. Fil. kand. i arkeologi, medeltidsarkeologi och etnologi. Under åren 1981 till 1991 knuten till grävande institutioner som Kulturen och Sigtuna museer. Sedan 1992 verksam vid institutionen som doktorand, lektor och forskare. Disputerade 2001 med avhandlingen "Gäster i huset. Kulturell överföring mellan slaver och skandinaver 900 till 1300".

 Forskningen är inriktad på social identitet, mer specifikt etnicitet och kulturell överföring. Har framförallt arbetat med medeltidens stadsmiljöer. Specialiserad på mobil materiell kultur, med tyngdpunkt på keramik.


Leder tillsammans med professor Torbjörn Ahlström undersökningarna av järnålderns centralplats Uppåkra.

På institutionen undervisar jag i historisk arkeologi.

Forskning

Min profil i Lunds universitets forskningsportal

Min forskning inriktar sig på social identitet och gruppdynamik, varuutbytets sociala och kulturella konsekvenser, islamisk och bysantinsk arkeologi.

Huvudintresset ligger på sociala formeringsprocesser och deras materiella uttryckssätt. Detta har lett till att jag fokuserar på geografiska områden och platser där olika kulturmönster bryts mot varandra och omförhandlas. Stadsmiljöer i Europa och det bysantinsk-islamiska Sicilien är två konkreta forskningsfält. Den sociala och ekonomiska situationen i Uppåkra under vikingatid och medeltid är ett annat forskningsfält som intresserar mig.

Jag tycker också att artefakter, vårt mobila kulturarv, har fått liten uppmärksamhet inom svensk historisk arkeologi. Därför är teoretiska och metodiska problem förknippade med föremål och deras "mening" i vid betydelse mina intresseområden. Funktionsanalyser, tingens biografier och skiftande betydelse i nya sociala miljöer är viktiga perspektiv. Kunskapsöverföring mellan människor i form av "tyst kunskap" är en väg att nå dåtidens människor genom tingen.

Jag strävar också efter att samverka med uppdragsarkeologin och museer, vilket har lett till samarbete med Kulturen i Lund, Riksantikvarieämbetets Uppdragsverksamhet och Regionmuseet Kristianstad. Genom att delta i referensgrupper och att arbeta med konkreta arkeologiska material från uppdragsarkeologin har jag möjlighet att pröva och påverka teori, metod och empiri. Rön från fältet är en ständig källa till ny kunskap.

Böcker (4 st)

Redaktörskap (3 st)

Artiklar (10 st)

Bokkapitel (40 st)

Förord (2 st)

Recensioner (9 st)

Artiklar i facktidskrifter och populärpress (1 st)

Tidningsartiklar (3 st)

Handledning vid Lunds universitet (3 st)

Undervisning

Övriga uppdrag och meriter

Arbetande ledamot i Kungliga Vitterhetsakademien.
Huvudredaktör för Fornvännen.
Ledamot i Kungliga Humanistiska Vetenskapssamfundet i Lund
Ledamot i Vetenskapssocieteten i Lund.
Ledamot i Nordenstedtska Stiftelsen.
Ledamot i styrelsen för Lunds Universitets Historiska Museum.

Mats Roslund

Professor

  • Historisk arkeologi
  • Institutionen för arkeologi och antikens historia

Kontaktinformation

E-post mats.roslundark.luse

Telefon 046–222 79 43

Rum LUX:A224

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund

Postadress
Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30

Sidansvarig: Susanne.Gustafssonark.luse | 2020-06-03