lu.se

Institutionen för arkeologi och antikens historia

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Person

Jag fastnade för arkeologi redan på 1970-talet när vi studenter seminariegrävde ute i Ulamossen vid Vikhög. På sommaren grävde vi en stenåldersboplats i Ageröds mosse. Arkeologi facinerar. Inte bara det praktiska arbetet utan också de teoretiska perspektiven. Hur kan man med hjälp av materiell kultur och textfragment tolka människans historia och livsförutsättningar med långa tidsperspektiv, från stenåldern till nutid? Mitt multiperiodiska intresse med mentalitetshistoriska perspektiv präglar min forskning, mina kurser och föreläsningar och påverkar mitt liv och arbete. Mötet med studenter är en livsnerv och därför har jag seminarier och föreläsningar på de flesta kurser inom arkeologiämnet. De kan handla om stenålder, bronsålder, järnålder; teoretisk arkeologi, religionsarkeologi, mentalitetshistoria och etik. Under senare år har mitt intresse för arkeologi i Peru vuxit i samband med ett Linneaus Palme projekt i Lima.

Forskning

Om forskningen

Jag fascineras av det enorma tidsdjup, som finns bakom människors ageranden och förhållningssätt till normer och värden. Arkeologins materiella kultur och materialitet ger mångtusenåriga perspektiv på människors kulturella uttryck, mentalitet och livsstil. Natur, klimat, sociala spel och politiska strukturer blir synliga. Jag använder i min arkeologiska forskning naturvetenskapliga och samhällsvetenskapliga teorier och metoder. Humaniora utgör ett brett forskningsfält med utrymme att studera kulturer ur vitt skilda perspektiv. Mina aktuella forskningsområden handlar om stenåldersproblematik, mentalitetsstudier, religionsarkeologi, landskapsarkeologi och arkeologisk etik.

Publikationer

Böcker (6 st)
Redaktörskap (15 st)
Artiklar (22 st)
Bokkapitel (41 st)
Encyklopediartiklar (6 st)
Konferensbidrag (1 st)
Rapporter (8 st)
Recensioner (13 st)
Artiklar i facktidskrifter och populärpress (11 st)
Tidningsartiklar (2 st)
Handledning vid Lunds universitet (4 st)

Forskningsportalen (Lunds universitet)

Kristina Jennbert

Professor emerita
Arkeologi
Institutionen för arkeologi och antikens historia

Kontaktinformation

E-post kristina.jennbertark.luse

Mobil 070–742 40 15

Besöksadress Helgonavägen 3, Lund

Postadress Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30

Länk