Person

Kenth Hansen

Affilierad forskare

  • Affilierade
  • Institutionen för arkeologi och antikens historia

Född och uppvuxen i Halmstad, men sedan min första universitetstid bosatt i Lund.

Efter att ha arbetat som ekonom i många år kände jag att jag ville göra något nytt och annorlunda. Tidigare hade jag läst lite historia på fritid och på distans i Lund, Göteborg och på Gotland. Därför beslöt jag 2010 att lämna näringslivet och började studera historia och arkeologi på heltid. Studierna ledde fram till magisterkompetens i historia (2012) och i historisk arkeologi (2014). Sedan hösten 2014 är jag doktorand i historisk arkeologi.

Jag har under mina studier intresserat mig för olika aspekter av aristokrati, bl a fideikommiss, patronatsrätter och herrskapsläktare i kyrkor. Under slutet av studietiden fokuserade jag på aristokrati i urban miljö med specifik inriktning på Lund.

Forskning

Min profil i Lunds universitets forskningsportal

Mitt avhandlingsprojekt skall studera förekomsten av aristokrati i städer; denna grupps betydelse och roll i urbana sammanhang samt dess interaktion med andra samhällsgrupper i staden. Studien är inriktad mot städer i Skånelandskapen under hög/senmedeltid och renässans.

Studien tar avstamp i den medeltida fyrståndsmodellen, där de fyra basala samhällsklasserna – aristokrati, präster, borgare och bönder – anses som tydligt avgränsade inte bara socialt och politiskt utan även rumsligt.

Syftet med studien kan beskrivas på tre nivåer. På den lägsta nivån förväntas konkreta kunskaper om aristokratins faktiska närvaro i städerna under olika tider – omfattning, gestaltning och närvaromotiv. På nästa nivå, avhandlingens huvudnivå, syftar studien till att klargöra aristokratins involvering i städernas samhällsstrukturer – materiella, sociala, ekonomiska och politiska strukturer. Slutligen kommer också synen på gränserna mellan olika samhällsgrupper som statiska och explicita under medeltid och tidigmodern tid att problematiseras, syftande till att ge en nyanserad och kanske förändrad bild av det förflutna klassamhället.

Böcker (1 st)

Artiklar (7 st)

Bokkapitel (2 st)

Kenth Hansen

Affilierad forskare

  • Affilierade
  • Institutionen för arkeologi och antikens historia