Person

Katarina Botwid

Affilierad forskare

  • Affilierade
  • Institutionen för arkeologi och antikens historia

Mitt intresse för arkeologi väcktes av upprepade försök att hitta svar på frågor om forntida bränntekniker för keramik. Fem år efter min magisterexamen i keramik/konst vid GU (1997) bestämde jag mig för att läsa arkeologi. Jag läste på distans, arbetade som keramiker och var keramiklärare samtidigt. Ganska snabbt förstod jag att det inte bara handlade om bränningar utan om vad och hur mina forntida kollegor kan ha resonerat och tänkt. En keramiker från vår tid uttrycker sig vid sidan av en ny teknisk utvecklingsfas. En keramiker i forntiden drev i vissa fall den tekniska utvecklingen framåt. Under 2008 lade jag fram mina uppsatser där jag utvecklade och tillämpade min metod, som fick namnet hantverkstolkning, bland annat i ett större arkeologiskt keramikfynd från Käringsjön utanför Halmstad. Jag kommer att undersöka hantverksaspekter och handlingsburen kunskap gällande arkeologisk keramik och kan förhoppningsvis komma att besvara fler frågor än jag visste att jag hade.

Forskning

Min profil i Lunds universitets forskningsportal

På våra museer finns stora mängder arkeologisk keramik från alla delar av vår forntid.
Allt från skärvor till hela kärl. Historiskt sett har keramiken tolkats genom typologi och funktionsanlyser innan den magasinerats. I mitt projekt avser jag att åter lyfta fram fynden ur magasinen. Den nya analysmetoden, hantverkstolkning, sätter både enskilda kärl, så väl som hantverkare och produktionsvillkor, i ett nytt ljus.

Forskningsfältet knyter an till en lång tradition av tvärvetenskapliga samarbeten inom arkeologin. Framgångsrika möten med naturvetenskapliga dicipliner har gett omdanande resultat tack vare analysmetoder för bl.a. dateringar och analyser av material och makrofossil.

Metoden hantverkstolkning utgår från den unika tvärvetenskapliga kompetens den sökanden har, dels som magister i arkeologi och dels som universitetsutbildad, professionell keramiker (MFA). Metoden utvecklades för att undersöka kunskapsnivån hos forntida keramiker och metoden har redan givit ovanliga och intressanta resultat där den tillämpats (Botwid 2008a, 2008b). I ett vidare sammanhang, som dessa undersökningar öppnat för, kan möjligheten att studera hantverksskicklighet bidra till en fördjupad syn på vitt skilda aspekter av vårt förflutna.

Genom att ytterligare utveckla, tillämpa och sprida metoden är förhoppningen att keramiken på nytt ska ge det arkeologiska samfundet intresseväckande material till nya diskussioner och tolkningar.

Övriga uppdrag och meriter

Katarina Botwid

Affilierad forskare

  • Affilierade
  • Institutionen för arkeologi och antikens historia

Länkar