Person

Jan Kockum

Doktorand

  • Historisk arkeologi
  • Institutionen för arkeologi och antikens historia

Kontaktinformation

E-post jan.kockumark.luse

Rum LUX:A231

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund

Postadress
Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30

Jag är sedan 2012 doktorand inom ämnet historisk arkeologi, men har en bakgrund inom den antikvariska verksamheten. Här började jag som museilärare för Riksantikvarieämbetet och Björkö/Birka fornlämningsområde. Sedan har jag fortsatt inom uppdragsarkeologin, där jag främst arbetat med perioden yngre järnålder fram till 16/1700-tal och med en stor variation av lämningstyper. Arbetsplatserna har varierat, från Mälardalen och Trondheim till Skåne. Jag är för nuvarande tjänstledig från Kulturen i Lund för att arbeta med min avhandling.

Arbetet med olika tidsepoker och lämningstyper inom det antikvariska fältet har gjort mig intresserad av landskapsutnyttjandets utveckling över tid. Mitt avhandlingsprojekt behandlar olika typer av klosterlandskap i östra Danmark under medeltiden.

Forskning

Min profil i Lunds universitets forskningsportal

Övergripande mål är att bryta de traditionella ramarna för klostrens rumsliga utbredning i syfte att kunna sätta in dessa i ett större sammanhang. Klostren ska ses som centrum i storgods med nyckelpositioner i landskapet. Omväxlande samverkade och konkurrerade dessa gods med både kyrka, stormän och kungamakt. Ur källmaterialet växer bilden fram av klostrens skiftande ekonomiska strategier och omväxlande nätverk och allianser. Tillsammans skapar de olika aktörerna ett klosterlandskap som går långt utanför klosteranläggningarnas murar. Jag avser att i min avhandling utforska vad för landskap som övertogs, hur dessa förvaltades och hur man kom att påverka det medeltida landskapets och samhällets utveckling. I detta ryms flera teman, till exempel frågor kring i vilken omgivning de första klosteretableringarna skedde. I tidigmedeltid var landskapet inte lika självklart kristet som vid reformationen. Landskapet var redan upptaget och här fanns således redan uttryck för makt, det fanns en produktion och en infrastruktur. Hur utnyttjade klostren det befintliga landskapet och kan man se några gemensamma drag eller skillnader mellan de olika religiösa ordnarna och deras förhållningssätt till landskapets olika rum?

Bokkapitel (4 st)

Rapporter (5 st)

Artiklar i facktidskrifter och populärpress (1 st)

Jan Kockum

Doktorand

  • Historisk arkeologi
  • Institutionen för arkeologi och antikens historia

Kontaktinformation

E-post jan.kockumark.luse

Rum LUX:A231

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund

Postadress
Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30