Person

Henrik Gerding

Docent

  • Antikens kultur och samhällsliv
  • Institutionen för arkeologi och antikens historia

Kontaktinformation

E-post henrik.gerdingklass.luse

Telefon 046–222 79 31

Rum LUX:A121

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund

Postadress
Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30

Efter att ha studerat bland annat matematik, arkitektur och klassiska språk vid Lunds universitet, disputerade jag 2002 i antikens kultur och samhällsliv. Avhandlingen utgjorde en byggnadsarkeologisk undersökning av ett romerskt gravmonument. Vid samma tid skrev jag även boken "Liv och död i antikens Rom" tillsammans med Dominic Ingemark. Efter doktorsexamen fick jag hösten 2003 tjänst som research assistant vid Royal Holloway College i London. Ett år senare blev jag forskarassistent vid Institutionen för arkeologi och antik historia i Uppsala. Under en tid hade jag, vid sidan av min forskning, uppdraget som studierektor vid denna institution och 2008 antogs jag som docent vid historisk-filosofiska fakulteten i Uppsala. Sedan våren 2010 är jag tillbaka vid Lunds universitet där jag tjänstgör som lektor. Jag driver för närvarande tre forskningsprojekt rörande den tidiga användningen av bränt tegel vid Medelhavet, den antika grekiska staden Hermione respektive Forum Romanum i Rom.

Forskning

Min profil i Lunds universitets forskningsportal

Min forskning kretsar framför allt kring antik arkitektur, grekisk såväl som romersk, men jag har även ägnat mig åt ämnen som kronologi, prosopografi och romersk socialhistoria. Min doktorsavhandling, The tomb of Caecilia Metella: tumulus, tropaeum and thymele, utgjorde en byggnadsarkeologisk undersökning av ett romerskt gravmonument där målet var att nå en förståelse av faktorerna bakom byggnadens utformning samt att placera den i sin historiska kontext. I denna studie, såväl som i andra, har jag använt digitala dokumentationsmetoder samt 3D-modellering för att kunna utföra rumsliga analyser.

Mellan 2003 och 2013 medverkade jag i ett internationellt forskningsprojekt om antika båthus: Shipsheds in the ancient Mediterranean. Båthus användes i Medelhavsområdet från slutet av 500-talet f.Kr. för att förvara krigsskepp och utgjorde en viktig del i de antika staternas militära infrastruktur. Samtidigt som båthus var funktionella byggnader och präglades av mycket specifika tekniska krav var de dessutom ofta mycket storslagna. Några av antikens allra största byggnadsverk var båthusanläggningar. Undersökningarna syftade till att besvara frågeställningar rörande båthusens konstruktion, användning och betydelse.

Ett pågående projekt rör införandet av bränt tegel som byggnadsmaterial i den grekisk-romerska världen. Trots att materialet var känt och de tekniska förutsättningarna för produktion redan existerade togs brända tegelstenar i bruk reativt sent och under lång tid var användningen endast sporadisk. Bland annat genom användning av nätverksanalys har vi kunnat belysa mekanismerna bakom spridningen av tekniska innovationer under antiken.

Sedan 2015 arbetar jag även med ett fältarkeologisk projekt kring den antika staden Hermione.

Böcker (3 st)

Redaktörskap (1 st)

Artiklar (13 st)

Bokkapitel (15 st)

Konferensbidrag (4 st)

Rapporter (1 st)

Working papers (2 st)

Recensioner (2 st)

Artiklar i facktidskrifter och populärpress (6 st)

Tidningsartiklar (1 st)

Övrigt (1 st)

Handledning vid Lunds universitet (1 st)

Henrik Gerding

Docent

  • Antikens kultur och samhällsliv
  • Institutionen för arkeologi och antikens historia

Kontaktinformation

E-post henrik.gerdingklass.luse

Telefon 046–222 79 31

Rum LUX:A121

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund

Postadress
Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30