lu.se

Institutionen för arkeologi och antikens historia

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Historisk arkeologi

I ämnet Historisk arkeologi möter du människor och samhällen under det vi kallar historisk tid, den tid från vilken det finns bevarat skriftligt källmaterial. Det är perioden från vikingatiden, genom medeltiden och ända fram till nutid som är i fokus.

Du möter olika former av arkeologiskt källmaterial och tränas i metoder och teorier som gör att vi kan studera det förflutna. Historisk arkeologi är som ämne inriktat på förhållandet mellan materiell kultur, bilder och skrift. Det innebär att det också omfattar jämförelser med andra arkeologier över världen som arbetar med liknande frågor. På det viset integreras även mer globala perspektiv i ämnet och i undervisningen. Det nordiska området ses i förhållande till i första hand Europa, den muslimska världen och den europeiska koloniseringen av världen efter ca 1500.

Utbildningens målsättning är att ge färdigheter i hur man studerar och tolkar materiell kultur i historisk tid, där särskild betoning läggs på historiska arkeologiska metoder som t.ex. byggnadsanalys. Utbildningen ska också ge insikter i hur texter och bilder kan analyseras. Eftersom Historisk arkeologi är ett historiskt ämne är ett allmänt mål för undervisningen att lära de studerande att på ett självständigt, medvetet och välformulerat sätt skapa föreställningar om det förflutna.