Arkeologi

Inom ämnet arkeologi studeras människor och samhällen från istid till och med vikingatid utifrån de materiella spår de lämnat efter sig. Ämnet är både praktiskt och teoretiskt till sitt innehåll, och utbildningen är utformad för att ge dig såväl kunskaper i ämnesområdets vetenskapliga grund som aktuella metoder och forskningsfrågor. Genom att integrera vår forskning i undervisningen på samtliga utbildningsnivåer får du dessutom en möjlighet att se hur problemställningar kan formuleras och analyseras utifrån olika perspektiv och metoder.

Grund- och fortsättningskurs i arkeologi

Kurserna som ingår i ämnet bygger på varandra i en noga genomtänkt progression, och bildar därigenom en helhet. Du inleder grundkursen med att problematisera materiell kultur och hur vi kan nå kunskap om människor i det förflutna genom deras fysiska lämningar. Du får även en grundläggande översikt av arkeologiämnets vetenskapshistoria, hur olika perspektiv på människor och materiell kultur präglat arkeologin över tid, samt av den fältarkeologiska och antikvariska verksamheten i dagens Sverige. Du introduceras därefter i arkeologins grundläggande metoder. Målsättningen med dessa moment är att ge dig ett kritiskt förhållningssätt till arkeologin och den arkeologiska kunskapen, samt en solid grund att stå på inför efterföljande moment.

Utbildningen fortsätter sedan med tre kronologiskt ordnade kurser (stenålder, bronsålder, järnålder inklusive vikingatid) som löper från grund- till och med fortsättningskursen. Under dessa arbetar du ”hands-on” med det faktiska artefaktmaterialet från respektive period, samtidigt som du studerar och diskuterar de tolkningar och aktuella forskningsfrågor som präglar studiet av perioden.

Efter dessa delkurser följer fortsättningskursens teorikurs. Målsättningen med delkursen är att du ska skapa dig en förståelse för de teoretiska perspektivens centrala roll i arkeologisk analys och tolkning. Vi knyter an till den kunskap du inhämtat kring teori och vetenskapshistoria under grundkursen och bygger vidare på denna. Fortsättningskursens tredje delkurs fokuserar på arkeologins praktiska sida. Undervisningen, som sker genom en arkeologisk utgrävning, grundar sig på ett aktivt deltagande och är utformad för att ge praktiska färdigheter förknippade med arkeologins fältmoment, inklusive bearbetning av arkeologiskt material och rapportskrivning. Fortsättningsnivån avslutas därefter med en självständig, skriftlig uppgift där du får lära dig att planera, genomföra och utvärdera resultaten av en mindre forskningsuppgift i uppsatsform.

Utöver grund- och fortsättningskursen kan du läsa sammanlagt 90 valfria högskolepoäng i kurser inom eller utom institutionen. Du rekommenderas att läsa något av institutionens andra ämnen som ett komplement till arkeologin – såsom antikens kultur och samhällsliv, historisk arkeologi eller historisk osteologi. Du kan också läsa kurser vid andra institutioner, även utomlands, och baka in dem i din arkeologiska profil.

Kandidatkurs i arkeologi

Kandidatkursen är den kurs du avslutar din kandidatexamen med. (Här kan du läsa mer om hur du sätter ihop din examen.) Den inledande delkursen består av arkeologiskt fältarbete med utgrävning, materialbearbetning och rapportskrivning. Målsättningen är att vidareutveckla dina arkeologiska färdigheter vid en arkeologisk undersökning där större krav på självständighet efterfrågas jämfört med tidigare terminer. Den efterföljande kursen har formen av en mer avancerad teorikurs utformad för att bland annat ge dig kunskaper och erfarenheter inför examensarbetet. Kandidatnivån avslutas sedan med ett examensarbete där du självständigt arbetar med att söka, samla, värdera och kritiskt tolka ett material utifrån en eller flera arkeologiska frågeställningar.

Mastersprogrammet i arkeologi och antikens historia – teori och praktik

För den som vill vidareutbilda sig efter sin kandidatexamen erbjuder institutionen ett internationellt, 2-årigt mastersprogram, utformat för att möta dagens krav inom såväl forskning, som fältarkeologi och kulturmiljövård. Programmet blandar teoretiska och praktiska moment, och har ett unikt fokus på digitala metoder för dokumentation och visualisering (t.ex. 3D GIS och Virtual Reality).

Efter studierna

Studier i arkeologi är nödvändiga för dig som vill arbeta som till exempel fältarkeolog inom uppdragsarkeologin. Arkeologiutbildningen ger dig även kunskaper och färdigheter för att arbeta inom arkiv och museer, vid antikvariska myndigheter, samt vid universitet och högskola med undervisning och forskning. Du kan använda din kunskap inom turistnäringen, som journalist och författare, liksom inom yrken där det krävs både analytiska färdigheter samt en kritisk och reflekterande förmåga.Universitetsplats
Utgrävning
Sidansvarig: Susanne.Karlssonark.luse | 2023-04-06