Kurser vid de svenska instituten i Athen och Rom

Den arkeologiska kursen, omväxlande i Grekland och Italien Varje år ges en kurs om 15 hp för studenter i antikens kultur och samhällsliv. Kursen arrangeras antingen i Athen eller Rom: ena året Athen, andra året Rom, osv. Lärarna utgörs av forskare vid instituten.
Under kursen studeras arkeologi, topografi och konst i Grekland resp. Italien genom självsyn i landskap, stadsmiljöer och i museer, liksom genom läsning av vetenskaplig litteratur, allt under lärarledning. Examinering sker löpande genom muntliga och skriftliga prov. När kursen tenterats kan poängen överföras till och registreras vid hemuniversitetet. Kursen är öppen för studenter på avancerad nivå/masternivå. Ett krav för deltagande är att ha färdigställt en kandidatuppsats i ämnet, dvs. genomfört tredje terminens studier. Doktorander i ämnet som inte tidigare gått kursen kan också delta.
Man ansöker under hösten (augusti) till kursen som ges på våren. Utlysning sker genom Athen- och Rominstitutens styrelser, och det är styrelserna som på grundval av ansökningarna utser de bäst kvalificerade studenterna (normalt 5). Som kvalifikationer räknas studieresultat i första hand i AKS, i andra hand i andra ämnen, enligt särskilda beräkningsgrunder. De utsedda deltagarna kan räkna med ett ekonomiskt bidrag som i dagsläget är ca 15.000 kr. Temakurs, omväxlande i Grekland och Italien Förutom en arkeologisk kurs ger instituten sedan två år också regelbundet en s k temakurs. Den arrangeras årligen utifrån det institut som inte ansvarar för årets arkeologiska kurs. Kursinnehållet växlar. Planerings- och undervisningsansvaret kan vara delat mellan lärare/forskare vid institutet ifråga och lärare/forskare från ett av hemuniversiteten.
Utlysning och ansökan sker på samma sätt som i fallet med den arkeologiska kursen. Nivå och förkunskapskrav varierar i och med att kursen kan vara öppen också för andra ämnen än antikens kultur och samhällsliv. Kursen VT 09 i Athen (15 hp) behandlar fyra centrala platser i grekernas religiösa medvetande: de stora helgedomarna i Isthmia, Nemea, Olympia och Delfi. Institutet står för samtliga rese- och logikostnader inom Grekland. Dessutom utdelas ett resebidrag på 3000 kr.
Vårterminen 2010 ger Rominstitutet en kurs ”Den romerska staden! (7,5 hp).
Sidansvarig: Susanne.Karlssonark.luse | 2013-10-28