Person

Torbjörn Ahlström

Professor

  • Historisk osteologi
  • Institutionen för arkeologi och antikens historia

Kontaktinformation

E-post torbjorn.ahlstromark.luse

Telefon 046–222 79 46

Mobil 073–434 34 20

Rum LUX:A223

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund

Postadress
Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30

Jag föddes 1965 i Hagfors, Värmland, där jag växte upp. Min grundutbildning påbörjades 1985 vid Stockholms universitet och min grundexamen omfattade historisk osteologi, arkeologi, geovetenskap samt evolutionär biologi. Jag disputerade 1994 i Stockholm på avhandlingen ”Landmark Morphometrics and Osteology”, som behandlade geometrisk morfometri inom biologisk antropologi. Som osteolog har jag varit verksam vid Statens historiska museum och Riksantikvarieämbetet. Jag har undervisat i ämnet alltsedan 1994, först vid Stockholms universitet och nu vid Lunds universitet. Som forskare har jag varit verksam vid Stockholms, Göteborgs och Lunds universitet, och som gästforskare vid Odense universitet.

Forskning

Min profil i Lunds universitets forskningsportal

Min forskning berör huvudsakligen människan. Inspirationen hämtas från den evolutionära ekologins livshistorieteori. Livshistorieterori kan sägas motsvara en evolutionär demografi, där livscykeln förstås som en kompromiss mellan tillväxt och reproduktion, mellan nutida och framtida reproduktion, mellan reproduktion och investering i kroppens fysiologiska underhåll. Växelspelet mellan dessa kompromisser återspeglas i demografiska parametrar som fruktsamhet, dödlighet, och kroppsdimensioner. På ett elegant sätt sammanför denna byggnad osteologiska parametrar som annars studeras som enskildheter. Det ger oss ett perspektiv från vilket vi kan förstå människans tillvaro över lång tid. Förutom detta har jag ett uttalat metodologiskt intresse i min forskning, främst kring användningen av statistiska metoder för att lösa praktiska problem inom ämnet. Tillsammans med Caroline (hustru och tillika paleopatolog) har jag även forskat kring människans välbefinnande över tid, nu senast kring frågan när syfilis kom till denna del av världen.

Böcker (4 st)

Artiklar (21 st)

Bokkapitel (18 st)

Konferensbidrag (10 st)

Artiklar i facktidskrifter och populärpress (1 st)

Handledning vid Lunds universitet (4 st)

Administrativt

  • Suppleant, Lärarförslagsnämnden, Humanistiska och teologiska fakulteterna

Undervisning

Torbjörn Ahlström

Professor

  • Historisk osteologi
  • Institutionen för arkeologi och antikens historia

Kontaktinformation

E-post torbjorn.ahlstromark.luse

Telefon 046–222 79 46

Mobil 073–434 34 20

Rum LUX:A223

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund

Postadress
Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30

Länkar

Sidansvarig: Susanne.Gustafssonark.luse | 2020-06-03