lu.se

Institutionen för arkeologi och antikens historia

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Person

Jag är sedan år 2017 doktorand inom ämnet Historisk arkeologi. Min bakgrund är huvudsakligen inom en musei- och uppdragsarkeologisk kontext,

Mina studier inriktade jag på medeltidsarkeologi, med specialisering på byggnadsarkeologi. I kandidatuppsatsen studerade jag dekanhuset på Kulturen, medan magisteruppsatsen var en byggnadsarkeologisk undersökning av en sockenkyrka i Monymusk, Skottland. Efter studierna i Glasgow arbetade jag för deras enhet, GUARD, med huvudsakligen byggnadsarkeologiska projekt.

År 1998 återkom jag till Sverige och arbetade på Kulturen för första gången, och sedan 2002 har jag arbetat där med den medeltida perioden, men även järnålder och vikingatid; främst har stadslager inom Lunds medeltida stad berörts, men även byar i Lunds kommun. Att arbeta inom en och samma fornlämning i så många år, har väckt många frågor kring dess uppkomst samt dess plats i det omgivande landskapet. När jag fick en chans att forskarstudera blev därför detta mitt ämne.

Forskning

Om forskningen

Det tidiga Lund och omlandet

Avhandlingsarbetet tar sin utgångspunkt i det tidiga Lund, eller egentligen Lund före Lund, i ett större perspektiv, med den blivande staden som en del av ett omland. Den tidsmässiga utgångspunkten är tiden från ca 800-tal upp i 1100-tal, för att få med både det tidiga uttrycket och de förändringar som gör att staden utvecklas till en alltmer urban plats. Den tidsmässiga avgränsningen är relativt flytande, och kommer att beaktas mer utifrån resultat än absoluta tidsgränser. Inriktningen på frågeställningarna kommer att kretsa kring en period i denna del av Skåne där stora förändringar sker. Utgångspunkten kommer att vara det tidigaste Lund (Lund före Lund), dess relation och möjliga samexistens med Uppåkra, och de omkringliggande byarna i Torna och Bara härad.

Publikationer

Bokkapitel (7 st)
Artiklar i facktidskrifter och populärpress (2 st)

Forskningsportalen (Lunds universitet)

Övriga uppdrag och meriter

Ledamot i Historiskarkeologiska föreningen

Ledamot i Föreningen Bryggeriet

Gertie Eriksson

Doktorand
Historisk arkeologi
Institutionen för arkeologi och antikens historia

Kontaktinformation

E-post gertie.erikssonark.luse

Mobil 070–962 77 95

Rum LUX:A110

Besöksadress Helgonavägen 3, Lund

Postadress Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30