Person

Eva Rystedt

Affilierad forskare

  • Affilierade
  • Institutionen för arkeologi och antikens historia

Utbildad vid Stockholms universitet, forskarassistent vid Lunds universitet 1984-1990, professor vid samma universitet sedan 1996. En kortare tid anställd vid Medelhavsmuseet i Stockholm. Under åren 1986-87 forskningsvistelse i Tyskland som innehavare av ett stipendium från Alexander von Humboldt-stiftelsen.

Mitt huvudsakliga forskningsintresse är den figurativa bilden i den antika världen och omständigheterna, både de konkret/tekniska och de bredare samhälleliga, kring bilders tillblivelse och användning: hur, när, varför? I vår tid sker bildproduktion utifrån mycket annorlunda förutsättningar och behov än förr - vi behöver reflektionen kring förmoderna bildvärldar.

Mina allmänna intressen i antiken ligger både på arkeologiska och historiska fält. Jag har fältarkeologisk erfarenhet från Etrurien (Mellanitalien). Mina akademiska studier har omfattat också latin och grekiska. Jag har handlett nio doktorander med mycket skilda avhandlingsinriktningar.

Forskning

Min profil i Lunds universitets forskningsportal

Större delen av min forskning ägnas för närvarande åt grekisk och romersk bildvärld: de figurativa bildernas funktion, produktion och konsumtion. Framför allt har jag studerat mönster för bildproduktion i Grekland under sen bronsålder (1300-1100-talen f Kr) och under tidig järnålder (800-700-talen f Kr). Jag har också börjat utveckla en metod för närläsning av bilder från dessa perioder. Genom att studera målningsgången på kärl med upprepade, identiska motiv har jag just i anläggningen av målningen börjat identifiera ett hjälpmedel till en säkrare tolkning av de figurativa motiven.

Med tiden har jag utvecklat ett intresse för den grekisk-romerska bildvärlden som helhet och för kunskapsmöjligheterna för forskningen härom. I ett pågående bokprojekt hos ett engelskt förlag tar jag fasta på ett antal vanliga bildgenrer och skriver om hur forskningen runt dessa tidigare har gått till väga och vad som sker inom den nyaste forskningen.

Ett långlöpande forskningsintresse hos mig är etruskisk kultur (Mellanitalien, ca 700-100 f Kr). Jag arbetar sedan länge inom det svenska arkeologiska projektet i Acquarossa i södra Etrurien, och jag ansvarar för forskningsprojektet Etruria and Rome. Mina specialintressen gäller etruskisk bostadsarkitektur under 600-500-talen f Kr samt kulturmötet mellan greker och etrusker i Etrurien under samma period.

Böcker (2 st)

Redaktörskap (2 st)

Artiklar (3 st)

Bokkapitel (13 st)

Konferensbidrag (1 st)

Recensioner (2 st)

Artiklar i facktidskrifter och populärpress (11 st)

Tidningsartiklar (4 st)

Handledning vid Lunds universitet (3 st)

Övriga uppdrag och meriter

Ledamot av HSFRs (senare Vetenskapsrådets) Ämnesråd för Humaniora och Samhällsvetenskap 1999-2005. Ledamot av Kungliga Vitterhets Historie och Antikvitetsakademien sedan år 2000. Tidigare ledamot av styrelsen för det Svenska Institutet i Rom och styrelsen för det Svenska Institutet i Athen. Nuvarande ledamot av Publikationsnämnden för de Svenska Instituten i Rom och Athen, liksom av styrelsen för Fondazione Famiglia Rausing vid Svenska Institutet i Rom. Ledamot av Områdesgruppen för forskning om förmodernitet (OFFF) inom Riksbankens Jubileumsfond (RJ) (2006>). Initiativtagare samt redaktör tillsammans med professor Jan von Bonsdorff, Uppsala, för den av OFFF finansierade Humanistportalen, som sprider information om svensk forskning om förmodernitet (http://humanistportalen.konstvet.uu.se).

Eva Rystedt

Affilierad forskare

  • Affilierade
  • Institutionen för arkeologi och antikens historia