Person

Björn Wallebom

Doktorand

  • Arkeologi
  • Institutionen för arkeologi och antikens historia

Kontaktinformation

E-post bjorn.wallebomark.luse

Telefon 010–480 82 62

Mobil 076–128 42 62

Rum LUX:A231

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund

Postadress
Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30

Jag arbetar som arkeolog och projektledare vid Statens historiska museers arkeologiska uppdragsverksamhet, Arkeologerna. Parallellt med mitt arbete bedriver jag forskarstudier som doktorand i arkeologi vid Institutionen för arkeologi och antikens historia.

Min fackkompetens i arkeologi är inriktad på förhistoria med specialintresse för sydskandinavisk stenålder och litisk teknologi. Som fältarkeolog började jag med undersökningen av det omfattande mellan- och senmesolitiska boplatskomplexet Tågerup utanför Landskrona inför ombyggnaden av Västkustbanan 1998. Därefter har jag grävt flera lokaler av såväl senpaleolitiskt, mesolitiskt och neolitiskt datum liksom senare tiders lämningar.

Vid sidan av arbetet som arkeolog har jag även varit verksam som vetenskaplig illustratör, med uppdragsgivare både i Sverige och utomlands (se exempel nedan under "övriga uppdrag och meriter").

Forskning

Min profil i Lunds universitets forskningsportal

Från att tidigare främst ägnat mig åt senpaleolitikum och mesolitikum har jag under senare år allt mer börjat intressera mig för neolitikum och har bland annat varit aktiv inom forskningsnätverket ”Skånska neolitiska gruppen” (Scanian Neolithic Group) vid Institutionen för arkeologi och antikens historia, Lunds Universitet, med syftet att aktualisera och förnya forskningen om den neolitiska perioden i södra Skandinavien.

I mitt avhandlingsprojekt, med arbetstiteln "Det neolitiska manifestet: Samhällsformation i sydvästra Skåne under det fjärde årtusendet f. Kr.", arbetar jag med tidig- och mellanneolitikum i Sydvästra Skåne utifrån ett historiematerialistiskt perspektiv. Vad innebar den neolitiska revolutionen och hur påverkades de sociala relationerna? Vad säger oss monumentalbyggen som t.ex. megalitgravar och palissadanläggningar om samhällsstruktur och människors levnadsvillkor?

Utöver detta är jag involverad i forskningsprojektet "Ales stenar i nytt ljus", som drivs vid Arkeologerna, Statens historiska museer. Projektets syfte är att uppnå kunskap om platsbruk, monumental gestaltning och naturlig förändring på Kåsehuvud i ett långt tidsperspektiv och relatera skeppssättningen Ales stenar till mer övergripande sociala sammanhang samt att åter synliggöra arkeologin på plats genom att bedriva forskning och förmedla kunskap om Sveriges mest besökta fornlämningsmiljö.

Böcker (1 st)

Redaktörskap (1 st)

Artiklar (4 st)

Bokkapitel (12 st)

Rapporter (9 st)

Recensioner (3 st)

Artiklar i facktidskrifter och populärpress (3 st)

Tidningsartiklar (5 st)

Övriga uppdrag och meriter

Som illustratör har jag illustrerat böcker, artiklar och tidskrifter med såväl nationell som internationell spridning. Jag har även bidragit med illustrationer till ett flertal utställningar. Det har framförallt handlat om vetenskaplig dokumentation av arkeologiskt fyndmaterial, föremålsillustrationer, men även rekonstruktioner, miljöbilder, planer och tekniska ritningar. Några exempel kan beskådas i bifogat dokument.

Björn Wallebom

Doktorand

  • Arkeologi
  • Institutionen för arkeologi och antikens historia

Kontaktinformation

E-post bjorn.wallebomark.luse

Telefon 010–480 82 62

Mobil 076–128 42 62

Rum LUX:A231

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund

Postadress
Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30