lu.se

Institutionen för arkeologi och antikens historia

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Böckernas Folk - islamisk och judisk kultur i medeltidens Europa

ARKN16

Kurskod: ARKN16
Engelsk titel: Peoples of the Books - Islamic and Jewish Culture in Medieval Europe
Högskolepoäng: 7,5

Termin:

OBS! Kursen ges inte innevarande termin. Informationen nedan är för vårterminen 2019.

Kurstillfälle: vårterminen 2019
Studiesätt: halvfart, dagtid
Kursperiod: 2019-04-01 – 2019-06-07
Behörighet: kandidatexamen i något av ämnena idé- och lärdomshistoria, historia, konsthistoria, religionshistoria, arkeologi, antikens kultur och samhällsliv eller historisk arkeologi. Förutom kravet på kandidatexamen skall ett skriftligt motiveringsbrev omfattande en A4-sida text medfölja ansökan. I motiveringen skall framgå vilka högskolestudier sökanden genomfört tidigare, hur kursen berikar och förstärker dennes övriga studier samt varför du personligen söker. Antagningen grundar sig på både tidigare studieresultat och motiveringsbrevet.
Anmälningskod: LU-70221

Beskrivning

Masterkursen är inriktad på medeltida materiell kultur utifrån lämningar efter islamiska och judiska grupper i Europa.

Den genomförs som nätbaserade litteraturstudier, diskussioner samt redogörelser för medeltida lämningar vid exkursion till Sicilien. Särskilda ämnen som kommer att belysas är skandinaviska kontakter med medelhavsområdet, införsel av dokument och tankegods från islamiska områden till Sverige, judisk bosättning i Centraleuropa och skandinavisk reception av bilden av judar, samt gemenskap och motsättningar på det bysantinsk-islamiska Sicilien och södra Italien. Masterkursen berör såväl idé- och lärdomshistoria, historia, konsthistoria, religionshistoria, arkeologi, antikens kultur och samhällsliv som historisk arkeologi.

Gemensamt för masterkursen är relationen mellan konflikt och integration, utifrån ett uttalat perspektiv om heterogenitet och förhandling. Olikheter inom gruppen och likheter mellan grupperna understryks som ett perspektiv för att motverka essentialisering av identiteterna. Samtidigt framhålls processer som är strukturerande och bevarande som en del i medvetna identitetsval. Teoretiskt berör kursen transnationell historieskrivning och en ”histoire croisée” som perspektiv. Perspektivet uppmärksammar interaktion över stora områden, även sådana som vid en första anblick tycks avlägsna varandra. Perspektivet kan kort uttryckas vara ett växelspel mellan empiri och perspektiv, förankrat i olika historiska kontexter. Perspektivet rör sig bort från en allmän globalhistoria och kulturmötesdiskurs, och erbjuder istället ett metodiskt anknutet arbetssätt.

Kursen ges i samverkan mellan universiteten i Uppsala, Stockholm och Lund, samt Svenska Institutet i Rom, inom ramen för USI – Universitet och Svenska Institut i samarbete för internationalisering. Undervisningen ges på halvfart under 10 – 12 veckor, med vistelse på Sicilien under sju till tio dagar inom kursens förlopp. Undervisningen sker genom ett internetforum och består av föreläsningar och seminarier, samt en exkursion till Sicilien. Några av föreläsningarna ges vid exkursionen, där också studenterna redovisar avgränsade uppgifter. Kostnader för exkursionen till Sicilien täcks till större delen av HT fakulteten vid Lunds universitet för där antagna studenter.

Utbildningstillfällen – vårterminen 2019

Second Admission Round / Nationell ansökningsomgång

Dagtid Lund, halvfart 50%
1 april 2019 – 7 juni 2019

Stängd för anmälan

Information om anmälan

Du anmäler dig till våra kurser och program på antagning.se. Där kan du sedan följa din anmälan och kontrollera att dina meriter registrerats. Det är även där du loggar in för att svara på ditt antagningsbesked.

Ansökningsperioden är mars–april för höstterminen och september–oktober för vårterminen.

Sen anmälan

Alla utbildningar stänger för anmälan, efter att sista anmälningsdatum har passerat.

Kurser och program som har platser kvar, öppnar för sen anmälan efter första urvalet. Dessa utbildningar är märkta "Öppen för sen anmälan" på antagning.se.

International student?

Make your application in the First Admission Round at universityadmissions.se.

Application period October–January for autumn semester and June–August for spring semester.

First or Second Admission Round?

All international students are encouraged to apply to the First admission round. This round takes place many months before the start of a semester and gives students the time they need to pay their tuition fees, apply for and receive their residence permit (if required), find housing, etc.

The Second admission round is an alternative for students from EU/EEA countries as they do not need a residence permit. Non-EU/EEA students will most likely not have enough time to obtain their permit before the start of the semester. However, even EU/EEA students are advised to apply during the First admission round, as some programmes can be applied for only in the January round. Also, this provides applicants with an admission decision much earlier, which is helpful in making decisions about their studies.

Anmälnings- och studieavgifter för medborgare utanför EU/EES

Avgifterna gäller alltså inte dig som är medborgare i Sverige, något annat EU- eller ESS-land eller Schweiz. Läs mer om anmälnings- och studieavgifter.

Anmälningsavgiften är 900 kronor. Studieavgiften för Böckernas Folk - islamisk och judisk kultur i medeltidens Europa är 12 500 SEK.