lu.se

Institutionen för arkeologi och antikens historia

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Licentiatavhandling

Raimond Thörn: Det ideologiska landskapet. Öresundsförbindelsen och arkeologin.


Malmö Kulturmiljö fick i uppdrag att ansvara för och genomföra de arkeologiska undersökningarna inför anläggandet av Yttre Ringvägen. Resultaten från undersökningarna har presenterats i 29 rapporter. Därutöver skapades ett antal delprojekt för att förädla den nya arkeologiska kunskap som projektet Öresundsförbindelsen har genererat.
Det ideologiska landskapet är ett delprojekt som belyser kopplingar mellan ideologier och materiella lämningar. Inledningsvis belyses begreppen religionsarkeologi, ideologi, ritual och landskap. Boken utgörs i övrigt av tre fallstudier som är relativt olika vad gäller art och omfång. Den första studien omfattar alla anläggningar och fynd inom projektet Öresundsförbindelsen som ansetts ha en ideologisk betydelse. Den andra studien behandlar en mellanneolitisk palissad. Den tredje studien omfattar ett av bronsåldern präglat landskap, där fokus ligger på en gravhög med en anslutande rad med stolpar.

Utgivningsår: 2007

Publicerad av Malmö Kulturmiljö och ingår i serien Malmöfynd

Malmö kulturmiljö, Malmöfynd