Serie

Lund Studies in Historical Archaeology är en akademisk serie grundlagt av professor Jes Wienberg 2005. Serien utges från avdelningen för Historisk arkeologi vid Institutionen för arkeologi och antikens historia, Lunds universitet.

Serien innehåller avhandlingar, monografier och antologier om historisk arkeologi skrivna av forskare vid eller knutna till avdelningen.

Lund Studies in Historical Archaeology distribueras till ett antal universitet, museer och bibliotek i Europa och säljs sedan januari 2014 genom HT:s skriftserier.

Redaktör: Jes Wienberg

ISSN: 1653-1183

Medeltida stadsaristokrati

Medeltida stadsaristokrati

Kenth Hansen | Medeltida stadsaristokrati. Världsligt frälse i de skånska landskapens städer | Lund Studies in Historical Archaeology 21 | 2020

Borgarna i städerna – adeln och bönderna på landsbygden. Synen på befolkningens rumsliga lokalisering sedan medeltiden har bidragit till bilden av ett enhetligt uppdelat ståndssamhälle. Så inleds Kenth Hansens doktorsavhandling i historisk arkeologi. I avhandlingen studeras ...

Läs mer på skriftseriernas hemsida

Bebyggelsehierarkier och bylandskap

Bebyggelsehierarkier och bylandskap

Anders Håkansson | Bebyggelsehierarkier och bylandskap. Om övergången mellan vikingatid och tidig medeltid ur ett halländskt perspektiv | Lund Studies in Historical Archaeology 20 | 2017

Boken behandlar övergången mellan vikingatid och tidig medeltid utifrån ett bebyggelsearkeologiskt källmaterial från Halland. Syftet är att diskutera gårdarnas byggda och sociala miljö, bybildning i regionen och organisationen av landskapet med målsättningen att skapa en mer ...

Läs mer på skriftseriernas hemsida

Medeltida urbanisering

Medeltida urbanisering

Hans Andersson | Medeltida urbanisering. Uppsatser 1972-2015 | Lund Studies in Historical Archaeology 19 | 2017

I den här volymen presenteras ett urval av uppsatser, som Hans Andersson har publicerat under perioden 1972-2015 om medeltidens urbanisering. I dessa diskuteras framför allt hur man kan definiera urbanisering. Urbaniseringen ses här som en tämligen vid process som innefattar olika ...

Läs mer på skriftseriernas hemsida

Materialising Modern Cemeteries

Materialising Modern Cemeteries

Sian Anthony | Materialising Modern Cemeteries. Archaeological narratives of Assistens cemetery, Copenhagen | Lund Studies in Historical Archaeology 18 | 2016

The dead and the living meet in the cemetery and how this relationship unfolds in the 19th and 20th centuries is explored from the starting point of one excavation in Copenhagen. This book investigates the material conclusions of these interactions including cemetery working ...

Läs mer på skriftseriernas hemsida

Mellan slott och slagg

Mellan slott och slagg

Ingrid Gustin, Martin Hansson, Mats Roslund, Jes Wienberg (red.) | Mellan slott och slagg. Vänbok till Anders Ödman | Lund Studies in Historical Archaeology 17 | 2016

Universitetslektor, docent Anders Ödman, gick i pension sommaren 2014, efter många års arbete som lärare och forskare i Historisk arkeologi vid Institutionen för arkeologi och antikens historia vid Lunds universitet. Inbjudan till att bidra med en artikel till Anders Ödmans vänbok ...

Läs mer på skriftseriernas hemsida

Läkare och läkande

Läkare och läkande

Johanna Bergqvist | Läkare och läkande. Läkekonstens professionalisering i Sverige under medeltid och renässans | Lund Studies in Historical Archaeology 16 | 2013

I samband med sjukdom och ohälsa blir människans litenhet och sårbarhet, men också hennes livsvilja och vilja att förbättra, tydlig. Läkekonst är ett uttryck för människans försök att bemöta och betvinga det oacceptabla som livet ställer henne inför i form av fysiskt och mentalt ...

Läs mer på skriftseriernas hemsida

Munkar och magnater vid Vättern

Munkar och magnater vid Vättern

Lars Ersgård (red.) | Munkar och magnater vid Vättern. Studier från forskningsprojektet "Det medeltida Alvastra" | Lund Studies in Historical Archaeology 15 | 2012

De rika jordbruksbygderna i den västra delen av Östergötland var ett centralt område i den äldre medeltidens Sverige. Härifrån stammade några av de stormannasläkter som dominerade det politiska livet i landet under 1100-och 1200-talen. Vid stormansgårdarna uppfördes kyrkor av vilka ...

Läs mer på skriftseriernas hemsida

Medeltiden och arkeologin

Medeltiden och arkeologin

Hans Andersson, Jes Wienberg (red.) | Medeltiden och arkeologin. Mer än sex decennier | Lund Studies in Historical Archaeology 14 | 2011

"Vart är arkeologin om medeltiden på väg - och hur börjar den? I fyra artiklar av yngre forskare belyses medeltidsarkeologin och den historiska arkeologins utveckling och framtid. Artiklarna behandlar fyra fält som har varit centrala for Erik Cinthio, som etablerade universitetsämnet ...

Läs mer på skriftseriernas hemsida

Tommarp

Tommarp

Lars Jönsson | Tommarp. Kunglig produktionsort och klosterstad | Lund Studies in Historical Archaeology 13 | 2011

Det är något mystiskt med Tommarp, den forna staden i sydöstra Skåne. Under de ca 950 år som gått sedan den danska kungamakten etablerade en kungsgård i Tommarp har orten bytt skepnad många gånger. Tommarp var under närmare 500 år en urbaniserad ort, vilken 1540 förlorade sina ...

Läs mer på skriftseriernas hemsida

Mellan makten och himmelriket

Mellan makten och himmelriket

Ing-Marie Nilsson | Mellan makten och himmelriket. Perspektiv på Hallands medeltida kyrkor. | Lund Studies in Historical Archaeology 12 | 2009

I nästan tusen år har kykrkorna varit en del av den kulturmiljö som omger oss. Kyrkorna rymmer kunskap om förflutna landskap, om människors levnadsförhållanden och trosföreställningar, och om hur samhället en gång var organiserat. Forskningen om medeltida kyrkor är sedan länge inte ...

Läs mer på skriftseriernas hemsida

Triangulering

Triangulering

Mats Mogren, Mats Roslund, Barbro Sundner, Jes Wienberg (red.) | Triangulering. Historisk arkeologi vidgar fälten | Lund Studies in Historical Archaeology 11 | 2009

Historisk arkeologi är en beteckning för en arkeologi som behandlar perioder med text. Tyngdpunkten läggs på de metodiska möjligheter, som uppstår i samspelet mellan ting och texter, samt, inte att förglömma, även bilder. Den nya definitionen öppnar vägar ut från medeltidsarkeologins ...

Läs mer på skriftseriernas hemsida

Homelands Lost and Gained

Homelands Lost and Gained

Magdalena Naum | Homelands Lost and Gained. Slavic Migration and Settlement on Bornholm in the Early Middle Ages | Lund Studies in Historical Archaeology 9 | 2008

This doctoral thesis examines early medieval Slavic migration to the island of Bornholm (Denmark). With a combination of interdisciplinary theories and methods, which focus on human translocation and memory and identity construction, a holistic approach to the studies of migration in ...

Läs mer på skriftseriernas hemsida

I stadens skugga

I stadens skugga

Emma Bentz | I stadens skugga. Den medeltida landsbygden som arkeologiskt forskningsfält | Lund Studies in Historical Archaeology 8 | 2008

Våra föreställningar om medeltidan är många och rymmer inte sällan både kontrasterande och motsägelsefulla bilder. Medan någon ser framför sig stadens gytter och ett äventyrligt riddarliv, så associerar en annan till kyrkans stillhet eller pestens härjningar. Mera sällan går kanske ...

Läs mer på skriftseriernas hemsida

Bortom riksbildningen

Bortom riksbildningen

Anna Lihammer | Bortom riksbildningen. Människor, landskap och makt i sydöstra Skandinavien | Lund Studies in Historical Archaeology 7 | 2007

Bildandet av kungariket Danmark brukar presenteras som en långdragen och linjär process där forntida hövdingar knyts ihop med den moderna nationalstaten. "Bortom riksbildningen. Människor, landskap och makt i sydöstra Skandinavien" fokuserar istället de många små berättelserna ...

Läs mer på skriftseriernas hemsida

Var går gränsen?

Var går gränsen?

Kristina Carlsson | Var går gränsen? Arkeologiska uttryck för religiösa och politiska aktörer i nuvarande Västsverige under perioden 1000-1300 | Lund Studies in Historical Archaeology 6 | Lunds universitet, Bohusläns museums förlag i samarbete med Västergötlands museum | 2007

Under perioden 1000-1300 pågick stora förändringar med både politiska och religiösa förtecken i Europa, förändringar som skapade utrymme för nya aktörer. Under denna tid formades de tre nordiska rikena Sverige, Norge och Danmark. I sin doktorsavhandling ”Var går gränsen?” har ...

Läs mer på skriftseriernas hemsida

Torp och backstugor i Länghem

Torp och backstugor i Länghem

Hans Andersson | Torp och backstugor i Länghem. En studie av bebyggelsens förändringar från 1600-talet till början av 1900-talet. | Lund Studies in Historical Archaeology 4 | 2007

Studien behandlar utvecklingen av den obesuttna bebyggelsen i Länghems socken från 1600-talet till 1900-talet, dvs torp och backstugor. Socknen har både säterier och bondejord, vilket resulterar i olikartad utveckling i olika delar av socknen. Det är därigenom möjligt att också ...

Läs mer på skriftseriernas hemsida

Helgonets boning

Helgonets boning

Lars Ersgård (red.) | Helgonets boning. Studier från forskningsprojektet "Det medeltida Alvastra" | Lund Studies in Historical Archaeology 5 | 2006

På berget Ombergs sluttning vid Vätterns strand ligger Alvastra, en mötesplats, boplats och gravplats för människor under tusentals år. I synnerhet tycks Alvastra ha varit en hemvist för de döda, vilket talrika lämningar vittnar om, såsom stenålderns megalitgravar och medeltidens ...

Läs mer på skriftseriernas hemsida

Aristocratic Landscape

Aristocratic Landscape

Martin Hansson | Aristocratic Landscape. The Spatial ideology of the Medieval Aristocracy | Lund Studies in Historical Archaeology 2 | 2006

This book is a comparative study of how the aristocracy in Western Europe organised space and landscape inside and adjacent to their residences. It discusses examples from Britain, France, Germany and Scandinavia concentrated in the period c. 800-1500. The overall aim is to search ...

Läs mer på skriftseriernas hemsida

Den medeltida byns sociala dimensioner

Den medeltida byns sociala dimensioner

Katalin Schmidt Sabo | Den medeltida byns sociala dimensioner | Lund Studies in Historical Archaeology 1 | 2006

Den medeltida byns sociala dimensioner är en sammanläggningsavhandling som består av fem fristående studier. Två av studierna är publicerade i volymen med samma namn som avhandlingen, tillsammans med en sammanfattande syntes som behandlar alla fem texterna. De övriga tre studierna ...

Läs mer på skriftseriernas hemsida

Sidansvarig: Susanne.Karlssonark.luse | 2024-05-23