Doktorsavhandlingar/Ark

Doktorsavhandlingar

1933
JOHN-ELOF FORSSANDER Die schwedische Bootaxtkultur und ihre kontinenteuropäischen Voraussetzungen. Lund.

1941
CARL-AXEL MOBERG. Zonengliederungen der vorchristlichen Eisenzeit in Nordeuropa. Lund

1943
MONICA RYDBECK. Valvslagning och kalkmålningar i skånska kyrkor. Acta Reg. Societatis Humaniorum Litterarum Lundensis XXXV.

1946
SIGGE HOMMERBERG. Hallstattidens relativa kronologi. Del I, Hallstatt A och B. Lund.

1945
CARL-AXEL ALTHIN. Studien zu den bronzezeitlichen Felszeichnungen von Skåne I-II. Lund.

1952
ÅKE FREDSJÖ. Studier i Västsveriges äldre stenålder. Göteborg.

1955
BERTA STJERNQUIST, Simris. On Cultural Connections of Scania in the Roman Iron Age. 1955. Acta Archaeologica Lundensia, Series in 4o, no. 2.

1957
ERIK CINTHIO. Lunds domkyrka under romansk tid Acta Archaeologica Lundensia, Series in 8o, no. 1.

1961
MÄRTA STRÖMBERG, Untersuchungen zur jüngeren Eisenzeit in Schonen. 1961 Acta Archaeologica Lundensia, Series in 4o, no. 4.

1962
MATS P. MALMER, Jungneolitisiche Studien. 1962. Acta Archaeologica Lundensia, Series in 8o, no. 2.

1966
BRITAS MALMER, Nordiska mynt före år 1000. Acta Archaeologica Lundensia, Series in 8o, no. 4.

1967
GAD RAUSING, The Bow. Acta Archaeologica Lundensia, Series in 8o, no. 6.

1968
CARL CULLBERG, On Artifact Analysis. Acta Archaeologica Lundensia, Series in 4o, no. 7.

1971
STIG WELINDER, Tidigpostglacialt mesoliticum i Skåne. Series in Tertia in 8o minore no. 1.

1976
BIRGITTA HÅRDH, Wikingerzeitliche Depotfunde aus Südschweden. Probleme und Analysen. Acta Archaeologica Lundensia, Series in Tertia in 8o minore no. 6.

1977
JOHAN CALLMER, Trade Beads and Bead Trade in Scandinavia ca. 800–1000 A.D. Acta Archaeologica Lundensia, Series in 4o, no. 11.

1978
LARS LARSSON, Ageröd I:B – Ageröd I:D. A Study of Early Atlantic Settlement in Scania. 1978. Acta Archaeologica Lundensia, Series in 4o, no. 12.

1983
DEBORAH S. OLAUSSON. Tools and Technology. Lithic technology analysis of Neolithic axe morphology.

1984
KRISTINA JENNBERT, Den produktiva gåvan. Tradition och innovation i Sydskandinavien för omkring 5300 år sedan. Acta Archaeologica Lundensia, Series in 4o, no. 16.

MATS LARSSON, Tidigneolitikum i Sydvästskåne. Kronologi och bosättningsmönster. Acta Archaeologica Lundensia, Series in 4o, no. 17.

BOZENA WYSZOMIRSKA, Figurplastik och gravskick hos Nord- och Nordösteuropas neolitiska fångstkulturer. Acta Archaeologica Lundensia, Series in 8o, no. 18.

1985
INGER HÅKANSSON, Skånes gravfynd från äldre bronsålder som källa till studiet av social struktur. 1985. Acta Archaeologica Lundensia, Series in 8o, no. 14.

1987
ELISABETH HERNER, Profession med tradition. Teknisk-kvalitativ analys av den äldre bronsålderns spiralornamentik, dess central- och lokalproduktion. Acta Archaeologica Lundensia, Series in 8o, no. 18.

1990
MATS G. LARSSON, Runstenar och utlandsfärder. Aspekter på det senvikingatida samhället med utgångspunkt i de fasta fornlämningarna. Acta Archaeologica Lundensia, Series in 8o, no. 18.

1991
TOVE HJØRUNGDAL, Det skjulte kjønn. Patriarkal tradisjon og feministisk visjon i arkeologien belyst med fokus på en jernalderkontekst. Acta Archaeologica Lundensia, Series in 8o, no. 19.

1993
NILS BJÖRHEM & ULF SÄFVESTAD. Fosie IV. Bebyggelsen under brons- och järnåldern. Malmöfynd nr. 6.

JOHN TROENG, Worldwide chronology of fifty-three prehistoric innovations. 1993. Acta Archaeologica Lundensia, Series in 8o, no. 21.

1994
ANNE CARLIE, På arkeologins bakgård. En bebyggelsearkeologisk undersökning i norra Skånes inland baserad på synliga gravar. 1994. Acta Archaeologica Lundensia, Series in 8o, no. 22.

OVE HALÉN, Sedentariness during the Stone Age of Northern Sweden in the Light of the Alträsket site, c. 5000 B.C., and the Comb Ware Site Lillberget, c. 3900 B.C. 1994. Acta Archaeologica Lundensia, Series in 4o, no. 20.

PER KARSTEN, Att kasta yxan i sjön. En studie över rituell tradition och förändring utifrån skånska neolitiska offerfynd. 1994. Acta Archaeologica Lundensia, Series in 8o, no. 23.

1996
BJÖRN MAGNUSSON STAAF, An Essay on Copper Flat Axes. 1996. Acta Archaeologica Lundensia, Series in 4o, no. 21.

1997
OLE STILBORG. Shards of Iron Age communications. A creamological study of internal structures and external contacts in the Gudme-Lundeborg Area, Funen, during the Late Roman Iron Age. 1997.

PÅVEL NICKLASSON, Svärdet ljuger inte. Vapenfynd från äldre järnålder på Sveriges fastland. 1997. Acta Archaeologica Lundensia, Series in 4o, no. 22.

MÄRIT GAIMSTER, Vendel period bracteates on Gotland. On the significance of Germanic art. 1998. Acta Archaeologica Lundensia, Series in 8o, no. 27.

1998
DAG WIDHOLM, Rösen, ristningar och riter. 1998. Acta Archaeologica Lundensia, Series in 4o, no. 23.

1999
EVA ANDERSSON. The Common Thread. Textile production during the late Iron Age and Viking Age. 1999. University of Lund, Institute of Archaeology Report Series No. 67.

LENNART CARLIE. Bebyggelsens mångfald. En studie av södra Hallands järnålder baserad på arkeologiska och historiska källor. 1999. Acta Archaeologica Lundensia, Series in 8o, no. 29

2000
ELISABETH RUDEBECK. Tilling Nature Harvesting Culture. Exploring Images of te Human Being in the Transition to Agriculture. 2000. Acta Archaeologica Lundensia, Series in 8o, no. 32.

BO KNARRSTRÖM. Flinta i sydvästra Skåne. En diakron studie av råmaterial, produktion och funktion med fokus på boplatsteknologi och metalltida flintutnyttjande. 2000. Acta Archaeologica Lundensia, Series in 8o, no. 33.

2002
HÉLÈNE BORNA-AHLKVIST. Hällristarnas hem. Gårdsbebyggelse och struktur i Pryssgården under bronsålder. 2002. Riksantikvarieämbetet Arkeologiska undersökninar Skrifter 42.

BERTIL HELGESSON, Järnålderns Skåne. Samhälle, centra och regioner. 2002. Acta Archaeologica Lundensia, Series in 8o, no. 38.

2003
MAGNUS ANDERSSON. Skapa plats i landskapet. Tidig- och mellanneolitiska samhällen utmed två västskånska dalgångar. 2003. Acta Archaeologica Lundensia, Series in 8o, no. 42.

FREDRIK SVANBERG, Decolonizing the Vikimg Age, 2003. Acta Archaeologica Lundensia, Series in 8o, no. 43.

BJÖRN NILSSON. Tingens och tankarnas landskap. Försök i naturumgängets arkeologi med exempel ur Blekinge och Smålands förflutna. 2003. Acta Archaeologica Lundensia, Series in 8o, no. 44.

LIV NILSSON. Embodied rituals & ritualized bodies. Tracing ritual practices in late Mesolithic burials. 2003. Acta Archaeologica Lundensia, Series in 8o, no.46.

BODIL PETERSSON. Föreställningar om det förflutna. 2003. Nordic Academic Press.

2004
ANNA GRÖHN. Positioning the Bronze Age in social theory and research contexts. 2004. Acta Archaeologica Lundensia, Series in 8o, no. 47.

BENGT SÖDERBERG. Aristokratiska rum och gränsöverskridande. Järrestad och sydöstra Skåne mellan region och rike 600–1100. Riksantikvarieämbetets Arkeologiska undersökningar Skrifter nr. 62.

2005
PETER SKOGLUND. Vardagens landskap. Lokala perspektiv på bronsåldern materiella kultur. 2005. Acta Archaeologica Lundensia, Series in 8o, no. 49.

2006
TOM CARLSSON. Mesolitiska möten. Strandvägen, en senmesolitisk boplats vid Motala strom. 2007. Acta Archaeologica Lundensia, Series in 8o, no. 56.

2007
NINA NORDSTRÖM. De odödliga. Förhistoriska individer i vetenskap och media. Vägar till Midgård 10. Lund.

2008
BO FRIMAN. Att stå på egna ben. Centrala funktioner och lokal utveckling under yngre bronsålder och äldre järnålder i Mellanbyn, Skåne. 2008. Malmöfynd no. 18.

MIKAEL DAHLGREN. Stilla flyter Maas. Senromersk strategi och logistik i den arkeologiska rekonstruktionen. 2008. Acta Archaeologica Lundensia, Series in 8o, no. 56.

2009
FREDRIK EKENGREN: Ritualization – Hybridization – Fragmentation: The mutability of Roman Vessels in Germanic mortuary practices. Acta Archaeologica Lundensia, Series in Prima 4°, No. 28

ANDERS HÖGBERG: Lithics in the Bronze Age. Sociotechnical change and persistence. BAR international series 1932. 

JENNY NORD: Changing landcapes and persistent places. An exploration of the Bjäre peninsula. Acta Archaeologica Lundensia, Series in Prima, 4°, No. 29.

KRISTIAN BRINK: I palissadernas tid. Om stolphål och skärvor och sociala relationer under yngre mellanneolitikum. Malmöfynd nr. 21.

2010                                                                                                                                                                                      
ÅSA BERGGREN: Med kärret som källa: om begreppen offer och ritual inom arkeologin. Vägar till Midgård 11.

2011                                                                                                                                                                                       
MICHAELA HELMBRECHT: Wirkmächtige Kommunikationsmedien: Menschenbilder der Vendel- und Wikingerzeit und ihre Kontexte. Acta Archaeologica Lundensia, Series prima in 4o, no. 30.

2013                                                                                                                                                                                    
ULLA ISABEL ZAGAL-MACH WOLFE: Grasping Technology, Assessing Craft. Developing a Research Method for the Study of Craft-Tradition. Acta Archaeologica Lundensia, Series in 8o, no. 63.   

2015
MIKAEL LARSSON: Agrara och ekologiska perspektiv på Uppåkras uppgång och fall" Björn Wallebom: "Det neolitiska manifestet. Samhällsformation i sydvästra Skåne under fjärde årtusendet fKr

2016
KATARINA BOTWID: Split vision - to see beyond the sherd

2023

Paola Derudas: Documenting, Interpreting, Publishing and Re-using

Licentiatarbeten, publicerade

1967
EGON THUN. Medieval Tommarp. Acta Archaeologica Lundensia, Series in 8o, no. 5.

1988
MATS G. LARSSON. Hamnor, husbyar och ledung. University of Lund, Institute of Archaeology, Report Series No, 29.

1991
LEIF SAHLQVIST. Landskapsgeometri och astronomi i forntiden. University of Lund, Institute of Archaeology, Report Series No, 39.

1993
LENNART CARLIE. Brogård – ett brons- och järnålderkomplexi södra Halland. Dess kronologi och struktur. Hallands läns skriftserie No. 6.

1994
BJÖRN MAGNUSSON. An essay in the Theory of History in Swddish Archaeology. Institute of Archaeology, Report Series No. 50.

1999
SUSANNE BØGH-ANDERSEN. Vendel- och vikingatida stekspett.. 1999.

FREDRIK SVANBERG. I skuggan avvikingatiden. Om Skåne, Halland, Blekinge och Själland. Institute of Archaeology, University of Lund Report Series No. 66.

2001
ERIKA RÄF. Krumknivar, kvinnor och kreatur. Vad spelar djuren för roll? 2001. University of Lund, Institute of Archaeology Report Series No. 79-80..

2005
TONY BJÖRK. Skäran på bålet. Om den äldre hjärnålderns gravar i Skåne. 2005. University of Lund, Institute of Archaeology Report Series No. 92.

ANDERS EDRING. Berget i backens skugga. Det socialka landskapet på Kristianstadsslätten under tidig- och mellanneolitikum. 2005. University of Lund, Institute of Archaeology Report Series No. 94.

2007
RAIMOND THÖRN.. Det ideologiska landskapet : Öresundsförbindelsen och arkeologin. 2007. Malmö: Malmö kulturmiljö, 2007 2008 PER SARNÄS. Fullåkerslandskapet. Matjord, metod, diskussion, reflektion, 2008. Malmöfynd nr. 12.

2008
PER SARNÄS. Fullåkerslandskapet. Matjord, metod, diskussion, reflektion, 2008. Malmöfynd nr. 14.

Sidansvarig: Susanne.Karlssonark.luse | 2024-05-16