lu.se

Institutionen för arkeologi och antikens historia

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Person

Sedan min disputation på en avhandling om hellenistiska drottning Arsinoë II's krona (ikonografisk studie) vid Göteborgs Universitet 2010 koncentreras min forskning på det relativt nya forskningsämnet "pseudo-skrift" och framför allt grekisk-romerska stenbrottsmärken i egyptiska Gebel el Silsila.

Sedan hösten 2012 är jag projektanställd vid LU genom Vetenskapsrådet med en post doktorstjänst med utlandsplacering i Egypten.

Sedan 2012 leder jag det pågående fältarbetet (epigrafisk och topografisk survey) i egyptiska Gebel el Silsila: The Gebel el Silsila Epigraphic Survey Project.

Forskning

Om forskningen

Forskningsmaterialet utgörs av en samling unika tidig-romerska stenbrottsmärken (symboler) i det antika stenbrottet Gebel el Silsila (GeS) i Övre Egypten: över 5000 inristade symboler som (enligt mina tidigare studier) delvis förefaller representera samtida (antika) gudar, gudavärlden eller religiösa idéer och vidskepelse. Trots dessa stora framsteg i tolkningsprocessen kräver den symboliska koden och dess komplexa meddelanden vidare studier då symbolernas budskap förblir diffust.

Projektets mål, baserat på redan ackumulerad empirisk data och uppnådda resultat, är att: 1) bedöma mer i detalj hur symbolerna användes i arbetarsamhället (i stenbrott och vid tempelkonstruktion); 2) samla in jämförbar data från andra stenbrott i södra Egypten och tempelstrukturer som byggts med sten från GeS; 3) studera hur eller om symbolerna kan sammankopplas (symboliskt och praktiskt) med närbelägna textinskrifter inom GeS (signaturer och dedikationer); och 4) studerar namn och etnicitet hos arbetarna som nämns i text-graffiti i GeS och därmed återkoppla till punkt 1, ovan.

Projektets ämnar att presentera en fallstudie som möjliggör skapandet av en (semiotisk) fenomenologisk definition (en modell) av ett symbolsystem och dess betydelse inom ett mångkulturellt och socio-religiöst synkretistiskt samhälle såsom Egypten var under romersk ockupation. Studien presenterar en väldokumenterad analys av ett symbolsystem, vilket i sig är unikt inom svensk antikforskning. Projektets innovativa karaktär har uppmärksammats internationellt och bygger vidare på en vetenskaplig hypotes som redan har omkullkastat etablerade teorier om att stenbrottsmärken enbart representerade arbetare eller arbetsgrupper. Vetenskapliga studier av symbolsystem förblir i ett stadium av förberedande materialinsamling, inledande beskrivningar och antagande, från vilket detta projektet kommer att ta ett steg framåt.

Men trots ett ökat internationellt forskningsintresse för så kallad pseudo-skrift finns det i nuläget inget teoretiskt ramverk för en analytisk studie av symbolsystem i Egypten. Därför bygger projektet vidare på vedertagna teoretiska och tvärvetenskapliga grunder: i tillägg till semiotik och semiologi kommer symbolerna att studeras paleografiskt, och jämförs analytiskt med liknande symboler på keramik och sten-ostraka i GeS, liksom i andra stenbrott och tempelbyggnader i sten i södra Egypten. 

Prosopografiska och onomastiska betraktanden används för att avslöja arbetarnas etnicitet, vilket kan förmedla socio-religiös bakgrund och eventuellt förklara bakomliggande kulturella faktorer varför specifika symboler framställdes. Den historiska bakgrunden och den kulturella och psykologiska inverkan i valet av symbolframställning kommer att behandlas med ett teoretiskt ramverk som liknar kognitiv teori och prototyp teori.

I tillägg till den redan avklarade materialinsamlingen tillämpar projektet digital arkeologi och fotogrammetri för GIS och 3D-rekonstruktion av symbolerna för att med en modern teknik analysera symbolernas rumsliga fördelning och möjliggöra en mer detaljerad flervariabel analys. Detta steg genomförs i samarbete med humanistlaboratoriet vid Lunds universitet.

---------------------------------------

(projektet är en fortsättning på tidigare VR postdoktorala projekt, sammanfattat nedan)

Syften med projektet är att för första gången i en omfattande form dokumentera, kategorisera och analysera graverade märken (”stenbrottsmärken) i det antika egyptiska stenbrottet Gebel el Silsila (nedan kallat Silsila) för att identifiera vem som var ansvarig för dessa märken och varför de skapades. Kontextuella inskriptioner har daterats till den grekisk-romerska perioden. Trots att den traditionella identifieringen av dessa märken alltid har kretsat kring stenhuggare kommer andra alternativ att undersökas, inklusive en mer religiös eller vidskeplig innebörd. Trots att dessa märken ofta avfärdas som stenhuggarmärken har de aldrig tidigare studierats eller kategoriserats i sin helhet, vilket möjligen resulterar i en misstolkning av deras mening och funktion. Märkena studeras här tvärvetenskapligt genom att förena klassicism, egyptologi och konsthistoria med en ikonografisk och semantisk analys av form och utseende, och en ikonologisk, språklig och hermeneutisk analys av mening och funktion. Markeringarna ämnas att jämföras med samtida tecken på magiska amuletter och papyrus, med senare stenhuggarmärken, liksom med kontextuellt material, såsom grekiska och demotiska inskrifter och arkeologiskt material, för att förstå märkenas funktion och mening.

Publikationer

Böcker (1 st)
Artiklar (10 st)
Bokkapitel (7 st)
Konferensbidrag (3 st)
Recensioner (1 st)
Artiklar i facktidskrifter och populärpress (5 st)

Forskningsportalen (Lunds universitet)

Undervisning

Övriga uppdrag och meriter

Konferensbidrag (urval):

“Mason or priest? A comparison between Graeco-Roman signs on magical amulets and symbols in Egyptian quarries”, Budapest 2012.

“Pseudo script in Gebel el Silsila – preliminary results of the epigraphic survey 2012”, CRE XIV Cambridge 2013.
“Gebel el Silsila – a visual fieldreport”, UNESCO/Nubian Museum, Aswan 2013.

“Pictorial representations at Gebel el Silsila – a 10 000 year long repertoire”, Italian days in Aswan 2013 (UNESCO organized conference).

“Quarry Marks in Gebel el Silsila – signifiers of men and gods alike?”, DECODING SIGNS OF IDENTITY: Egyptian workmen’s marks in archaeological, historical, comparative and theoretical perspective, Leiden 2013.

(lecture) ‘A visual field report from Gebel el Silsila’, NVIC Nederlands-Vlaams Instituut in Cairo, November 2013.

“Multicultural commemorations: An epigraphic journey from Prehistoric rock art to Napoleonic signatures at Gebel el Silsila”, CRE XV London 2014.

“Gebel el Silsila: scientific work, site management and current threats”, The Southern Gate of Egypt, March 2014 (UNESCO organized conference).

"Gebel el Silsila – an introduction to the site, its challenges, archaeology and management", SSEA’s annual symposium, Poster, 13-16 November 2014.

“Early Emperors at Gebel el Silsila (Upper Egypt) – quarry activity and workers’ graffiti”, invited lecture to be given at UCL in February 2015.

“From Epipalaeolithic petroglyphs to Roman graffiti: Stylistic variability of anthropomorphs at Gebel el Silsila (Upper Egypt)”, International Conference "What Ever Happened to the People? Humans and Anthropomorphs in the Rock Art of Northern Africa" (Brussels, 17-19 September 2015)

“Stylistic variability of Prehistoric Rock Art at Gebel el Silsila (Upper Egypt)”, IFRAO (Spain, August-September 2015)

Maria Nilsson

Forskare
Antikens kultur och samhällsliv
Institutionen för arkeologi och antikens historia

Kontaktinformation

E-post maria.nilssonklass.luse

Telefon 073–338 25 52

Mobil +20  106 110 49 16

Besöksadress Helgonavägen 3, Lund

Postadress Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30

Länk