lu.se

Institutionen för arkeologi och antikens historia

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Person

Skateholm en senmesolitisk boplats i södra Skåne.

Avhandlingsarbetet kan indelas i olika segment, ett diskuterar tidigare forskning kring och de olika bilder som presenterats av människor och ett möjligt samhället under senmesolitikum. Detta avsnitt ifrågasätter även de begrepp som använts inom forskningen för att benämna tidsperioden och den betydelse det kan ha för hur vi tolkar dessa möjliga förhistoriska samhällen. Även en diskussion kring förändring ingår i detta avsnitt.

Den andra delen av arbetet presenterar det utgrävda boplatsmaterialet och den tredje delen av avhandlingen försöker diskutera om och vad som eventuellt förändras och varför under senmesolitikum utifrån fyndmaterialet.

Forskning

Ingrid Bergenstråhle

Tidigare medarbetare vid Institutionen för arkeologi och antikens historia.

Ingrid Bergenstråhle kan inte längre nås via institutionen/enheten.